มูลนิธิไทย-เยอรมัน เพื่อการพัฒนา มีนโยบายในการช่วยเหลือให้ทุกแก่โครงการเล็กๆ ซึ่งตั้งขึ้นมาเพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาด้านสั งคมแล ะเศรษฐกิจในประเทศไทย โดยเน้นหนักในการสร้างรายได้จากการเกษตรกรรมและ การพั ฒนาชนบท ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมองค์กรชุมชนเหล่านั้นให้ช่วยเหลือ ตนเอง ได้ในอนาคตและเป็นการช่วยเหลือคนยากจนในท้องถิ่ น และร่วมมือกับหน่วยงานที่มีวัตถุประสงค์คล้ายคล ึงกัน 
   

ช่วยเหลือชาวชนบทที่อยู่ห่างไกล ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างมั่นคง ทั้งด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมภาพสังคมในชนบท 
   

สนับ สนุนเงินทุนให้กับเกษตรกรที่ยากจนในชนบทในท ้องถิ ่นทุรกันการ เช่น กลุ่มเกษตรกร กลุ่มสตรี กลุ่มเด็ก และเยาวชน ผู้ด้อยโอกาส ชนกลุ่มน้อย ในกิจกรรมที่เพิ่มรายได้ โดยคำนึงถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล้ อมเพื่อให้กลุ่มต่างๆ เหล่านี้ สามารถช่วยตนเองได้อย่างมั่นคงในอนาคต และสนับสนุนกิจกรรมอื่นๆ ตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาค 
   

1. ช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรในชนบทในการสร้างรายได้ให ้แก่ช ุมชนที่ยากจน โดยส่งเสริมในการพัฒนาด้านการเกษตรกรรมและการพั ฒนาชน บทและยกระดับความเป็นอยู่ของชุมชนให้ดีขึ้น ตลอดจนด้านสุขภาพอนามัยและสภาพแวดล้อมชุมชน
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานขององค์การเอกช นในชน บทที่มีนโยบายช่วยเหลือตนเองและมีวัตถุประสงค์ช ่วยเห ลือคนยากจนในท้องถิ่น
3. ร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆที่มีวัตถุประสงค์ คล้าย คลึงกันและเพื่อสาธารณประโยชน์
4. ไม่ดำเนินการเกี่ยวกับการเมืองแต่ประการใด