ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2526 โดยการสนับสนุนทางการเงินจากองค์การ German Agro Action ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน
     มูลนิธิไทยขเยอรมัน เพื่อการพัฒนา เป็นองค์กรของเอกชนไม่หวังผลประโยชน์อันใด และไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใดคววามช่วยเหลือจากองค์การ German Agro Action ที่สนับสนุนโครงการต่าง ๆในประเทศไทย ผ่านมูลนิธิไทย-เยอรมัน เพื่อการพัฒนาตั้งแต่ปี 2526 จนถึงปัจจุบันกว่า 500 โครงการ