สถานทูตเยอรมันฯ สนับสนุนเงินโึครงการขนาดเล็กให้แก่มูลนิธิไทย-เยอรมันเพื่อการ พัฒนา เพื่อช่วยเหลือโึึครงการจักสานหัตถกรรมหวาย จ.อยุธยา 
 มูลนิธิไทย-เยอรมันฯ บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย แผ่นดินไหวและคลื่นยักษ์สีนามิ ประเทศญี่ปุ่น 
 บรรณาธิการนิตยสารเยอรมันเยี่ยม โครงการมูลนิธิไทย-เยอรมันฯ 
 เลขานุการเอก สถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เยี่ยมโครงการมูลนิธิไทย-เยอรมั นเพื่อการพัฒนา